Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là

Câu hỏi: Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là

A. Đều diễn ra trong nhân tế bào
B. Đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
C. Đều có sự tham gia của ARN polimeraza
D. Đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN

Đáp án B.

Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là: đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

Phiên mã: nguyên tắc bổ sung giữa mARN với ADN.

Dịch mã: nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã tARN với bộ ba mã hóa mARN.