Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là

Câu hỏi: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là

A. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
B. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào
C. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
D. Tế bào cơ thể đều có nhân thực

Đáp án D. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là tế bào cơ thể đều có nhân thực.

Giải thích:

Các nhóm sinh vật từ giới nguyên sinh, động vật, thực vật đều có cấu tạo từ tế bào nhân thực, có thể đơn bào hoặc đa bào.