Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là

Câu hỏi: Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là gì?

Trả lời:

– Các đặc trưng của giới động vật và thực vật được biểu hiện trong: cấu tạo, dinh dưỡng, cách di chuyển và phản xạ.

– Các đặc trưng của hai giới động vật và thực vật có những điểm khác nhau, được thể hiện ở bảng sau:

Đặc điểm Cấu tạo tế bào Thành xellulose Lớn lên và sinh sản Chất hữu cơ đi nuôi cơ thể Khả năng di chuyển Hệ thần kinh và giác quan
Thực vật + + + Tự tổng hợp được
Động vật + + Sử dụng chất hữu cơ có sẵn + +

Điểm giống nhau giữa động vật và thực vật

  • Đều có cấu tạo tế bào.
  • Đề có khả năng lớn lên và sinh sản.

Điểm khác nhau giữa động vật và thực vật

– Về đặc điểm dinh dưỡng:

  • Thực vật: có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể.
  • Động vật: không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ mà sử dụng chất hữu cơ có sẵn.

– Về khả năng di chuyển:

  • Thực vật không có khả năng di chuyển.
  • Động vật có khả năng di chuyển.

– Cấu tạo thành tế bào:

  • Thực vật có thành tế bào xellulose.
  • Động vật không có.

– Hệ thần kinh và giác quan:

  • Thực vật không có hệ thần kinh và giác quan.
  • Động vật có hệ thần kinh và giác quan.