Địa điểm không thay đổi vị trí khi trái đất tự quay quanh trục là

Câu hỏi: Địa điểm không thay đổi vị trí khi trái đất tự quay quanh trục là

A. Hai cực (cực Bắc và cực Nam)

B. Hai chí tuyến

C. Vòng cực

D. Xích đạo

Đáp án A.

Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm không thay đổi vị trí là hai điểm cực Bắc và cực Nam.