Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì?

Câu hỏi: Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng kim loại gì?

A. Vàng
B. Nhôm
C. Sắt
D. Đồng thau

Đáp án C.

Đến những năm đầu thế kỉ Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt.