Để thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lý trên một đơn vị lãnh thổ ta dùng phương pháp

Câu hỏi: Để thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lý trên một đơn vị lãnh thổ ta dùng phương pháp

A. kí hiệu

B. đường chuyển động

C. chấm điểm

D. bản đồ, biểu đồ

Đáp án D.

Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.

Trong phương pháp bản đồ – biểu đồ, người ta thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.