Để tạo nhanh một báo cáo thường chọn cách nào trong các cách dưới đây

Câu hỏi: Để tạo nhanh một báo cáo thường chọn cách nào trong các cách dưới đây

A. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo

B. Người dùng tự thiết kế

C. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên

D. Tất cả các trên đều sai

Đáp án C.

Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên.