Để lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu đang được xử lý máy tính sử dụng thiết bị

Câu hỏi: Để lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu đang được xử lý máy tính sử dụng thiết bị

A. Rom
B. Đĩa CD
C. Ram
D. Ổ cứng

Đáp án C.

Để lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu đang được xử lí, máy tính sử dụng thiết bị Ram.