Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc em chọn lệnh gì

Câu hỏi: Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc em chọn lệnh gì

A. Show All
B. Advanced Filter
C. AutoFilter
D. Sellect All

Đáp án D.

Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh Sellect All khi đó sẽ hiện thị toàn bộ danh sách dữ liệu mà vẫn làm việc trong chế độ lọc.