Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu hỏi: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al

D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C.

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là Fe, Zn, Ag.

Lưu ý: Cu, Ag không tác dụng với axit H2SO4 loãng.