Đặt câu với từ yêu nước thương nòi

Câu hỏi: Đặt câu với từ yêu nước thương nòi

Một số câu có từ yêu nước thương nòi:

– Thầy giáo dạy học trò phải yêu nước, thương nòi, hiếu nghĩa với cha mẹ.

– Yêu nước thương nòi là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

– Dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay vẫn sống theo đạo lí yêu nước thương nòi.

– Chúng ta nên góp phần và phát huy truyền thống yêu nước thương nòi.

– Từ nghìn đời nay, dân tộc ta luôn cố gắng phát huy truyền thống yêu nước thương nòi.

– Dân tộc ta luôn gìn giữ truyền thống tốt đẹp yêu nước thương nòi.