Đặt câu với quê cha đất tổ

Câu hỏi: Đặt câu với thành ngữ quê cha đất tổ

Trả lời: Một số câu có thành ngữ quê cha đất tổ

– Cho dù chúng ta có rời xa quê hương, chúng ta vẫn hướng lòng mình nhớ về nơi quê cha đất tổ.

– Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội là quê cha đất tổ của anh ấy.

– Dù ở nơi đâu chúng ta cũng luôn hướng về quê cha đất tổ.

– Mai Sơn – Sơn La là quê cha đất tổ của tôi.