Đặc trưng tiêu biểu nhất của xã hội chiếm nô là gì

Câu hỏi: Đặc trưng tiêu biểu nhất của xã hội chiếm nô là gì

A. Chủ nô chiếm hữu nhiều nô lệ
B. Xã hội chỉ có hoàn toàn nô lệ
C. Xã hội chủ yếu dựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ
D. Chủ nô bắt bớ, buôn bán nô lệ

Đáp án C.

Xã hội của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma có đặc trưng tiêu biểu là:

– Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ.

– Trong đó: Chủ nô là giai cấp thống trị, có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ. Nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

-> Đặc trưng tiêu biểu nhất của xã hội chiếm nô là nền dân chủ chủ nô, dựa vào sự bóc lột thậm tệ của chủ nô đối với nô lệ.