Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì

Câu hỏi: Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì

A. công cụ bằng đá, gỗ, xương thú.

B. công cụ bằng đồng đỏ, đá, gỗ.

C. công cụ bằng đồng thau, đá, gỗ, tre.

D. công cụ bằng sắt, đá, gỗ.

Đáp án C. Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là đồng thau cùng với công cụ bằng đá, gỗ, tre.