Cơ sở nào sau đây dùng để xác định đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta

Câu hỏi: Cơ sở nào dùng để xác định đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta

Trả lời: Cơ sở pháp lý đầu tiên phải kể đến để xác lập đường biên giới quốc gia trên biển là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển (Luật Biển quốc tế 1982). Đây là một văn bản pháp lý quốc tế quan trọng quy định về các vùng biển mà các quốc gia ven biển có quyền được hưởng cũng như việc sử dụng và khai thác biển và đại dương.

Đường biên giới quốc gia trên biển là ranh giới ngoài của lãnh hải theo quy định tại Điều 11 Luật biển Việt Nam 2012. Theo Điều 2 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982: “Chủ quyền của quốc gia ven biển được mở rộng ra ngoài lãnh thổ và các vùng nội thủy tới một vùng biển tiếp giáp với chúng, dưới tên gọi là lãnh hải và có bề rộng không vượt quá 12 hải lý”.

Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo Công ước Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và các quốc gia hữu quan.