Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cần thiết cấu thành các cơ thể sống

Câu hỏi: Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cần thiết cấu thành các cơ thể sống

A. 25
B. 35
C. 45
D. 55

Đáp án A.

Có khoảng 25 nguyên tố hóa học cần thiết cấu thành các cơ thể sống.

– Trong tế bào có thể có mặt hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên (92 nguyên tố). Trong đó, 25 nguyên tố đã được nghiên cứu kỹ là C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, Cl, Na, Si, Co… là cần thiết cho sự sống.

– Trong đó C, H, O và N chiếm 96% trọng lượng chất khô của tế bào, các nguyên tố còn lại chiếm chiếm một tỉ lệ nhỏ.

– Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.