Chức năng chính của biểu mẫu form là

Câu hỏi: Chức năng chính của biểu mẫu form là

A. Tạo báo cáo thống kê số liệu
B. Hiển thị và cập nhật dữ liệu
C. Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh
D. Tạo truy vấn lọc dữ liệu

Đáp án B.

Chức năng chính của biểu mẫu (form) là: Hiển thị và cập nhật dữ liệu.