Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu a vuông góc với c, b vuông góc với c thì?

Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu a vuông góc với c, b vuông góc với c thì a // b

a // b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 là c.

Tính chất từ vuông góc đến song song

Sau đây là các tính chất từ vuông góc đến song song:

Tính chất 1: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Nếu a, b cùng vuông góc với c thì a // b

a, b vuông góc với c thì góc A1 và B3 đều là 90° mà 2 góc này lại ở vị trí so le trong

-> a // b

Tính chất 2: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Nếu a vuông góc b mà a // c thì b cũng vuông góc với c

Câu hỏi: Cho 3 Đường thẳng phân biệt a, b, c

a. Nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a vuông góc với c

b. Nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a // với c

c. Nếu a // b và b // c thì a // với c

d. Nếu a // b và b // c thì a vuông goc với c

Hãy chọn đáp án đúng.

Trả lời:

Cho 3 đường thẳng phân biệt a, b, c

a. Nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a vuông góc với c.

-> Sai vì nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a song song với c.

b. Nếu a vuông góc với b và b vuông góc với c thì a // với c

-> Đúng.

c. Nếu a // b và b // c thì a // với c

-> Đúng.

d. Nếu a // b và b // c thì a vuông góc với c

-> Sai vì nếu a // b và b // c thì a song song c.

Vậy chọn đáp án b và c.