Chỉnh sửa dữ liệu là

Câu hỏi: Chỉnh sửa dữ liệu là

A. Xoá một số quan hệ

B. Xoá một số thuộc tính

C. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

D. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

Đáp án D.

Chỉnh sửa dữ liệu là thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.