Chính sách nào sau đây của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh không được thực hiện trong thời gian tồn tại

Câu hỏi: Chính sách nào sau đây của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh không được thực hiện trong thời gian tồn tại

A. Tiến hành bầu cử chính quyền các cấp

B. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân

C. Chia lại ruộng công, xóa nợ cho người nghèo

D. Quần chúng được tự do tham gia các đoàn thể, tự do hội họp

Đáp án A.

Tiến hành bầu cử chính quyền các cấp phải đến đầu năm 1946, sau khi Cách mạng tháng Tám đã thành công, thuộc nội dung xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng.