Chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là

Câu hỏi: Chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là

A. Với chiến thắng này, ta đã giành thế chủ động trên chiến trường
B. Chiến dịch đầu tiên ta chủ động mở và giành thắng lợi lớn, cổ vũ động viên tinh thần kháng chiến của quân dân cả nước
C. Chiến thắng đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cuộc kháng chiến; ta giành thế chủ động trên chiến trường chính
D. Chiến thắng đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối kháng chiến của ta, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân cả nước

Đáp án D.

Chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối kháng chiến của ta, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân cả nước.