Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng

Câu hỏi: Cấu trúc rẽ nhánh có mấy dạng

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Đáp án A.

Cấu trúc rẽ nhánh có 2 dạng: dạng thiếu và dạng đủ.