Cấu trúc bảng được xác định bởi

Câu hỏi: Cấu trúc bảng được xác định bởi

A. Các bản ghi dữ liệu

B. Các trường và thuộc tính của nó

C. Các thuộc tính của đối tượng cần quản lý

D. Thuộc tính của bảng

Đáp án B.

Cấu trúc bảng được xác định bởi các trường và thuộc tính của nó.