Các giai đoạn cùa dịch mã là

Câu hỏi: Các giai đoạn cùa dịch mã là:

A. Giải mã → Sao mã
B. Sao mã → Khớp đối mã → Giải mã
C. Hoạt hóa → Tổng hợp polipeptit
D. Phiên mã → Hoạt hóa → Tổng hợp polipeptit

Đáp án C.

Các giai đoạn trong dịch mã: hoạt hóa axit amin => Tổng hợp chuối polipeptit.