Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết gì?

Câu hỏi: Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết gì?

A. Cộng hóa trị
B. Peptit
C. Vande Van
D. Phôtphođieste

Đáp án B.

Liên kết giữa các axit amin là liên kết peptit.