Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là

Câu hỏi: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là

A. từ Vượn thành Vượn cổ.

B. từ Vượn cổ thành Người tối cổ.

C. từ Người tối cổ thành Người tinh khôn.

D. từ Người hiện đại thành Người tinh khôn.

Đáp án B.

Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người là từ vượn cổ thành người tối cổ. Quá trình đó diễn ra vào khoảng 4 triệu năm cách ngày nay.