Biển Đông có ảnh hưởng sâu sắc đến thiên nhiên phần đất liền nước ta chủ yếu do

Câu hỏi: Biển Đông có ảnh hưởng sâu sắc đến thiên nhiên phần đất liền nước ta chủ yếu do

A. hướng nghiêng địa hình thấp dần ra biển
B. có nhiều vùng, vịnh ăn sâu vào đất liền
C. hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang
D. biển Đông là một vùng biển rộng lớn

Đáp án C.

Do lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang nên biển Đông dễ dàng xâm nhập sâu vào đất liền nước ta. Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.