Bào quan được coi là nhà máy sản xuất năng lượng ATP là

Câu hỏi: Bào quan được coi là nhà máy sản xuất năng lượng ATP là

A. Ti thể

B. Lục lạp

C. Lizoxom

D. Lưới nội chất

Đáp án A.

Ti thể là bào quan tham gia hô hấp tế bào và giải phóng năng lượng nên được coi là nhà máy sản xuất năng lượng ATP.