Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau

Câu hỏi: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau NaCl, NaOH, HCl, Ca(OH)2

Cách làm:

Trích mẫu thử sau đó cho vào mỗi mẫu thử một mẩu quỳ tím.

+ mẫu thử làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là HCl

+ mẫu thử làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH và Ca(OH)2 ( nhóm I)

+ mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu là NaCl

dẫn khí CO2 qua dung dịch của nhóm I

+ mẫu thử có kết tủa trắng là Ca(OH)2

Ca(OH)2+ CO2 CaCO3+ H2O

Còn lại là NaOH.