Bảng phân quyền cho phép

Câu hỏi: Bảng phân quyền cho phép

A. Phân các quyền truy cập đối với người dùng
B. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL
C. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống
D. Giúp người quản lí xem được các đối tượng truy cập hệ thống

Đáp án A.

Bảng phân quyền cho phép phân các quyền truy cập đối với người dùng.