Bản chất của toàn cầu hóa là gì?

Bản chất của toàn cầu hóa là gì?

Bản chất của toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối quan hệ, sự ảnh hưởng, tác động lẫn nhau. Hay phụ thuộc các quốc gia lẫn nhau của tất cả các khu vực, quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Hơn nữa, bản chất của toàn cầu hóa còn được biểu hiện trong việc tương tác qua lại lẫn nhau. Đây chính là cầu nối cho các nước ở trong khu vực.

Mặt tích cực của toàn cầu hóa là gì?

Việc đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa hiện đại hóa cho phép các quốc gia có cơ hội phát triển đất nước và con người. Từ đó tạo ra những giá trị cuộc sống mới. Thay đổi đời sống nhận thức cũng như tưởng tượng của công dân nước mình theo chiều hướng hiện đại.

Toàn cầu hóa mang đến sự công bằng trong cạnh tranh xã hội, đời sống con người ngày càng được cải thiện rõ rệt. Quyền sống và quyền con người được ưu tiên hàng đầu.

Các sáng kiến mới cho đời sống xã hội và kinh tế được mở rộng. Tạo môi trường phát triển cho tri thức nhân loại. Là sự kết nối bền vững từ bên trong mỗi công dân chưa không đơn thuần là những vỏ bọc bên ngoài.

Mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là gì?

– Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu – nghèo trong từng nước và giữa các nước.

– Làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống con người kém an toàn (từ kém an toàn về kinh tế, tài chính đến kém an toàn về chính trị).

– Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia,…

Vai trò của toàn cầu hóa

Một vài vai trò của toàn cầu hóa:

  • Phát huy tối đa thế mạnh của các quốc gia khi liên kết với những quốc gia khác trên thế giới.
  • Mở rộng thị trường cạnh tranh thương mại và dịch vụ.
  • Giải quyết vấn đề việc làm giữa các quốc gia.
  • Đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn.
  • Xây dựng cộng đồng văn hóa theo hướng tích cực mỗi ngày.
  • Tiết kiệm tài nguyên môi trường, sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm và khai thác triệt để các nguồn tài nguyên lãng phí.
  • Có nhiều ngành nghề mới.