Bài tập trắc nghiệm online về Quần xã sinh vật

Câu 1: Quần xã ở rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm là:

 
 
 
 

Câu 2: Xét về mặt lí thuyết, quần xã sinh vật như thế nào thì có khả năng hình thành loài mới sẽ cao?

 
 
 
 

Câu 3: Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng?

 
 
 
 

Câu 4: Trong sự tồn tại của quần xã, khống chế sinh học có vai trò

 
 
 
 

Câu 5: Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là

 
 
 
 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

 
 
 
 

Câu 7: Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

 
 
 
 

Câu 8: Quá trình nào sau đây luôn gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi?

 
 
 
 

Câu 9: Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Phân tích lưới thức ăn trên cho thấy:

 
 
 
 

Câu 10: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

 
 
 
 

Câu 11: Một quần xã có các sinh vật sau:

(1) Tảo lục đơn bào.           (2) Cá rô.                     (3) Bèo hoa dâu.                  (4) Tôm.

(5) Bèo Nhật Bản.              (6) Cá mè trắng.          (7) Rau muống.                    (8) Cá trắm cỏ.

Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là:

 
 
 
 

Câu 12: Quá trình hình thành một quần xã ổn định từ một hòn đảo mới được hình thành giữa biển, được gọi là

 
 
 
 

Câu 13: Trong diễn thế sinh thái, dạng sinh vật nào sau đây có vai trò quan trọng nhất đối với việc hình thành quần xã mới?

 
 
 
 

Câu 14: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau :

(1) Xuất hiện ở môi trường đã có   ột quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là:

 
 
 
 

Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không phải của quần xã?

 
 
 
 

Câu 16: Nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật dẫn đến sự diễn thế sinh thái là:

 
 
 
 

Câu 17: Tổ hợp nào dưới đây đặc trưng cho tổ chức quần xã?