Bài tập nguyên phân giảm phân có đáp án

Tổng hợp các bài tập về nguyên phân và giảm phân có đáp án giúp các em học tốt môn sinh học và ôn thi tốt nghiệp THPT môn sinh học hiệu quả.

Câu 1: Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là gì?

A. Gồm 2 lần phân bào.
B. Xảy ra ở tế bào hợp tử.
C. Xảy ra ở tế bào sinh dục chín.
D. Nhiễm sắc thể nhân đôi một lần

Hướng dẫn:

– Điểm giống giữa giảm phân và nguyên phân: Nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi 1 lần.
– Khác nhau: Nguyên phân chỉ gồm 1 lần phân bào, xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai. Kết quả tạo thành 2 tế bào có bộ NST giống hệt tế bào mẹ
– Giảm phân gồm 2 lần phân bào, xảy ra ở tế bào sinh dục chín. Sau 2 lần phân bào mà chỉ nhân đôi 1 lần → tạo thành 4 tế bào có bộ NST (n).  chọn đáp án D

Diễn biến quá trình nguyên phân

Câu 2: Ở loài sinh sản hữu tính, bộ nhiễm sắc thể được duy trì ổn định qua các thế hệ là nhờ sự phối hợp của các cơ chế

A. nguyên phân.
B. nguyên phân, giảm phân và phân đôi.
C. giảm phân và thụ tinh.
D. nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Hướng dẫn:

Nguyên phân đảm bảo duy trì ổn định bộ NST của loài sinh sản vô tính, còn ở loài sinh sản hữu tính cơ chế đảm bảo duy trì ổn định bộ NST là: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh → chọn đáp án D

Diễn biến quá trình giảm phân I

Câu 3: Cho các phát biểu sau về quá trình nguyên phân?

(1). Ở kì đầu của nguyên phân có sự tiếp hợp và trao đổi đoạn giữa các sợi cromatit trong cặp NST kép tương đồng.
(2). Ở kì sau nguyên phân các NST xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
(3). Ở kì sau nguyên phân 2 cromatit chị em của NST kép tách ở tâm động và phân li đồng đều.
(4). Ở kì đầu nguyên phân có sự phân lí của cặp NST kép tương đồng tạo sự đa dạng của các giao tử.

Số phát biểu đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Trong quá trình nguyên phân:
(1) sai vì sự tiếp hợp và trao đổi đoạn giữa các sợi cromatit trong cặp NST kép tương đồng chỉ xảy ra ở giảm phân. Kì đầu của nguyên phân NST kép tiếp tục đóng xoắn.
(2) Sai vì NST kép xếp thành 1 hàng xảy ra ở kì giữa. Đến kì sau thì mỗi NST kép phân li thành 2 NST đơn → (3) đúng.
(4) sai vì ở kì đầu 2n NST kép bắt đầu đóng xoắn, màng nhân và nhân con dần dần biến mất, thoi vô sắc phân hoá 2 cực tế bào.. Còn sự phân li của cặp NST xảy ra vào kì sau.
Vậy chỉ có đáp án (3) đúng à chọn đáp án A

Diễn biến quá trình giảm phân II

Câu 4: Số phát biểu sai trong các phát biểu sau khi nói về nguyên phân?

(1) Tế bào mẹ ban đầu có 2n NST đơn nghĩa là sẽ có 4n cromatit và gồm có 2n tâm động.
(2) Ở kì đầu tế bào có 4n NST hay 2n NST kép gồm 4n cromatit với 2n tâm động .
(3) Ở kì sau mỗi tế bào chỉ còn lại 2n NST nhưng 4n cromatit với 2n tâm động .
(4) Khi 2 con đã hình thành thì mỗi tế bào chỉ có 2n cromatit như tế bào mẹ ban đầu.
(5) Chu kì tế bào là thời gian xảy ra 2 lần nguyên phân liên t ếp , tính từ kì trun gian đến cuối kì cuối.
(6) Trong một đơn vị thời gian , chu kì nguyên phân tỉ lệ nghịch với số đợt nguyên phân.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(1) sai vì NST đơn không có cromatit mà đề bài cho tế bào mẹ ban đầu có 2n NST đơn.
(2) đúng, vì trong nguyên phân kì đầu có 2n NST kép, số cromatit là 4n và số tâm động là 2n, vì ở kì này, 2n NST kép bắt đầu đóng xoắn, màng nhân và nhân con tiêu biến, thoi vô sắc phân hoá thành 2 cực tế bào.
(3) Sai vì ở kì sau mỗi NST kép trong bộ 2n tách thành 2 NST đơn, mỗi NST phân li về 1 cực của tế bào → Không có số cromatit.
(4) sai vì 2 con hình thành thì có 2n NST đơn.
(5) đúng vì chu kì tế bào là thời gian xảy ra 2 lần nguyên phân liên tiếp , tính từ kì trung gian đến cuối kì cuối.
(6) đúng vì chu kì nguyên phân là thời gian xảy ra 1 lần nguyên phân, tính từ đầu kì trung gian tới cuối kì cuối.
Trong cùng 1 đơn vị thời gian, chu kì nguyên phân tỉ lệ nghịch với số đợt nguyên phân và trong cùng 1 đơn vị thời gian, số đợt nguyên phân tỉ lệ thuận với tốc độ nguyên phân.
→ các phương án sai là: (1) ; (3); (4) → chọn đáp án B

Câu 5: Trong nguyên phân, hình thái đặc trưng của nhiễm sắc thể được quan sát rõ nhất vào kỳ

A. trung gian
B. kỳ đầu
C. kỳ giữa
D. kì cuối

Đáp án đúng: C

Câu 6: Trong nguyên phân, sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể xảy ra ở

A. trung gian.
B. kỳ đầu.
C. kỳ giữa.
D. kỳ cuối.

Đáp án đúng: A

Câu 7: Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể có những hoạt động là

A. tự nhân đôi, tiếp hợp và tái tổ hợp, phân li tái tổ hợp.
B. tự nhân đôi, phân ly và tái tổ hợp, tổng hợp ARN.
C. tự nhân đôi, đóng tháo xoắn, tiếp hợp và trao đổi chéo.
D. tự nhân đôi, đóng tháo xoắn và phân ly.

Đáp án đúng: D

Câu 8: Hiện tượng nào sau đây của nhiễm sắc thể chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ở nguyên phân?

A. Nhân đôi.
B. Co xoắn.
C. Tháo xoắn.
D. Tiếp hợp và trao đổi chéo.

Đáp án đúng: D