Bài tập Cơ chế di truyền và biến dị cấp độ phân tử

Câu 1: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:

 
 
 
 

Câu 2: Một gen có chiều dài 0,306 micrômet và trên một mạch đơn của gen có 35% xitôzin và 25% guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng:

 
 
 
 

Câu 3: Một phân tử ADN có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A bằng số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp 2 lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Số nuclêôtit loại A của ADN là

 
 
 
 

Câu 4: Cấu trúc của prôtêin được mã hóa không theo nguyên tắc:

 
 
 
 

Câu 5: Một phân tử ADN có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 900 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của ADN trên là

 
 
 
 

Câu 6: Đại phân tử đóng vai trò là vật chất mang và truyền đạt thông tin di truyền là

 
 
 
 

Câu 7: Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của gen này có 150 ađênin và 120 timin. Số liên kết hiđrô của gen là

 
 
 
 

Câu 8: Mã di truyền có tính thoái hóa là do

 
 
 
 

Câu 9: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây mã hoá axit amin mêtiônin?

 
 
 
 

Câu 10: Gen mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào là