Trang chủ / Tiếng Anh / Bài 17: Giới từ trong tiếng Anh

Bài 17: Giới từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, giới từ là một dạng từ loại có rất ít từ (Có khoảng 150 giới từ) nhưng lại là một dạng từ loại quan trọng và phức tạp. Thêm đó, trên thực tế, những giới từ như “of, to và in” là một trong 10 từ thường được sử dụng nhất trong Tiếng Anh.Trong bài này ta sẽ học tất cả những gì nên biết về giới từ trong phạm vi tiếng Anh cơ bản như định nghĩa, cách sử dụng, phân loại, vị trí, cách đặt từ ngữ có giới từ và làm quen với những giới từ thông dụng.

1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Ví dụ:

a. I went into the room.

b. I was sitting in the room at that time.

Ta thấy rõ, ở ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới từ “into”. Ở ví dụ b., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”.

Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây:

Ví dụ:

1. Please, come in. It’s raining. (Trạng từ)

We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của “In” là “The room”

2. He ran down quickly. (Trạng từ) – vì “quickly” không phải là tân ngữ của “down”; nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi.

3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) – vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk).

2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:

Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng.

Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.

Ví dụ:

depend on
independent of
look after
look for
look up to
………………..
wait for
think of
make up
look up
live on
…………….

3. Các loại giới từ trong tiếng Anh.

Các giới từ trong tiếng Anh có thể được phân thành mấy loại sau:

3.1. Giới từ chỉ Thời gian.

after
at
before
behind
by
during
for
from
in
on
since
throughout
foreward
until
within

3.2. Giới từ chỉ Địa điểm/Nơi chốn.

about
above
across
at
before
behind
below
beneath
beside
beyond
by
in
off
on
over
through
to
toward
under
within
without

3.3. Giới từ chỉ Lý do, nguyên nhân.

at
for
from
of
on
over
through
with

3.4. Giới từ chỉ Mục đích.

after
at
for
on
to

3.5. Giới từ thường:

after
against
among
between
by
for
from
of
on
to
with

4. Vị trí giới từ

Thông thường, giới từ tiếng Anh được đặt như tiếng Việt; tuy nhiên, nó có thể đặt ngay trước Từ nghi vấn hay Đại từ.

Ví dụ: What is this medal made of?

Of what is this medal made?

hay

The man whom we listened to is our new teacher.

The man to whom we listened is our new teacher.

5. Cách đặt từ ngữ có giới từ: Vị trí của giới từ trong câu có thể làm thay đổi nghĩa của câu đó.

Ví dụ:

1- A letter was read from his friend in the classroom.

A letter from his friend was read in the classroom.

(Hai câu trên có nghĩa khác nhau bởi vì giới từ “from” có vị trí khác nhau)

2- With his gun towards the forest he started in the morning.

With his gun, he started towards the forest in the morning.

(Hai câu trên có nghĩa khác nhau bởi vì giới từ “towards” có vị trí khác nhau)

6. Một số giới từ thông thường:

6.1. AT, IN, ON

AT : dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây …

At 10 o’clock; at this moment; at 10 a.m

ON : dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch …)

On Sunday; on this day….

IN : dùng trước thời gian dài: tháng, mùa, năm và một phần của ngày.

In June; in July; in Spring; in 2005; in the morning/ afternoon

6.2. IN, INTO, OUT OF

IN: dùng chỉ vị trí (địa điểm – không chuyển hướng)

In the classroom; in the concert hall; in the box….

INTO: dùng chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong.

I go into the classroom.

OUT OF: dùng chỉ sự chuyển động từ trong ra ngoài.

I go out of the classroom.

6.3. FOR, DURING, SINCE:

FOR : dùng để đo khoảng thời gian

For two months…

For four weeks..

For the last few years…

DURING : dùng để chỉ hành động xảy ra trong suốt thời gian của sự vật, sự kiện:

During Christmast time; During the film; During the play…

SINCE dùng để đánh dấu thời gian

Since last Saturday, since Yesterday.

6.4. AT, TO

AT: dùng chỉ sự cố định ở một vị trí nào đó tương đối nhỏ, vì nếu diện tích nơi đó lớn hơn ta dùng “in”.

At the door; At home; At school

In Ha Noi; In the world

TOdùng chỉ sự chuyển động tới một nơi nào đó.

Go to the window; Go to the market

6.5. ON, OVER, ABOVE. (ở trên)

ON: dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên

On the table; on the desk …

OVER: dùng chỉ các lớp/thứ tự ở lần trên (áo, quần)

I usually wear a shirt over my singlet.

ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn.

The ceiling fans are above the pupils.

The planes fly above our heads.

6.6. TILL, UNTIL (tới, cho tới khi)

TILL: dùng cho thời gian và không gian.

Wait for me till next Friday (thời gian)

They walked till the end of the road. (không gian)

UNTIL: dùng với thời gian.

He did not come back until 11.pm yesterday. (thời gian)