Site icon Thông tin Tuyển sinh

Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là ai

Câu hỏi: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là ai

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Trịnh Đình Cửu

C. Hồ Tùng Mậu

D. Trần Phú

Đáp án D.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng (tháng 10/1930) bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí thư.

Exit mobile version