Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là

Câu hỏi: Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nhu cầu trị thủy và xây dựng công trình thủy lợi.

B. nhu cầu tự vệ, chống các thế lực xâm lăng.

C. nhu cầu phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa.

D. nhu cầu xây dựng các công trình, lăng tẩm lớn.

Đáp án A. Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là nhu cầu trị thủy và xây dựng công trình thủy lợi.

Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời bên các con sông lớn -> ưu điểm: đồng bằng phù sa, nông nghiệp phát triển; nhược điểm: lũ lụt nên cần trị thủy để bảo vệ mùa màng và cuộc sống của con người. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự liên kết, hình thành của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Exit mobile version