Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

Câu hỏi: Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

A. Tiền Lê

B. Lý

C. Trần

D. Lê sơ

Đáp án B.

Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời Lý (SGK Lịch sử 10 cơ bản).

Exit mobile version