Site icon Thông tin Tuyển sinh

Khoảng 3000 năm trước đây cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt

Câu hỏi: Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt

A. Trung Quốc

B. Việt Nam

C. In-đô-nê-xi-a

D. Tây Á và Nam châu Âu

Đáp án D.

Khoảng 3.000 năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam châu Âu là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt.

Exit mobile version