Site icon Thông tin Tuyển sinh

Chúa Trịnh chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài

Câu hỏi: Chúa Trịnh chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài

A. Khuyến khích mua bán, trao dổi với thương nhân ước ngoài.

B. Bế quuan tỏa cảng, không cho giao thương với ngưới nước ngoài.

C. Ban đầu tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.Về sau hạn chế ngoại thương.

D. Ban đầu hạn chế ngoại thương nhưng càng về sau càng khuyến khích buôn bán với thương nhân nước ngoài.

Đáp án C.

Thái độ của chúa Trịnh, chúa Nguyễn trong việc mua bán với người nước ngoài là: Ban đầu tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán, về sau hạn chế ngoại thương.

Exit mobile version