Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất?

Câu hỏi: Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất?

A. H+ trong dung dịch đất

B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất

C. Al3+ trong dung dịch đất

D. H+ và Al3+ trong keo đất

Đáp án A.

Độ chua hoạt tính là độ chua do H+ trong dung dịch đất gây nên (SGK Công nghệ 10 trang 23).