Site icon Thông tin Tuyển sinh

Về phương diện hình thức văn học dân gian

Câu hỏi: Về phương diện hình thức văn học dân gian

A. có cách phản ánh hiện thực một cách kì ảo.

B. thường có nhiều dị bản.

C. là tiếng nói chung của một cộng đồng.

D. thường có nhiều cốt truyện, tình tiết, sự kiện… được lặp đi, lặp lại.

Đáp án B. Về phương diện hình thức văn học dân gian thường có nhiều dị bản.

Giải thích:

Mỗi tác phẩm văn học dân gian tồn tại thông qua các dị bản. Có thể nêu ra một định nghĩa về dị bản như sau: các dị bản của cùng một tác phẩm văn học dân gian là những văn bản sưu tầm được từ trong đời sống, giống nhau về chủ đề và các nội dung chính.

Exit mobile version