Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào

Câu hỏi: Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?

A. Trung Quốc

B. Ấn Độ

C. Nhật Bản

D. Phương Tây

Đáp án B.

Văn hóa các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là về chữ viết, tôn giáo và kiến trúc.

– Chữ viết của nhiều quốc gia ĐNA hình thành trên cơ sở chữ Phạn.

– Phật giáo được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở các nước ĐNA.

– Kiến trúc: Những ngôi chùa, đèn tháp mang màu sắc Phật giáo.