Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật

Câu hỏi: Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật

A. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

B. Rừng lá kim, thảo nguyên, rừng cận nhiệt ẩm

C. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc

D. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên

Đáp án D.

Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật như: rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng hỗn hợp, thảo nguyên.