Site icon Thông tin Tuyển sinh

Trong một hệ sinh thái

Trắc nghiệm về hệ sinh thái có đáp án và giải thích chi tiết. Mời các bạn làm bài.

Ví dụ 1: Trong một hệ sinh thái:

A. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

B. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.

C. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.

D. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng.

Đáp án A.

Giải thích:

Trong một hệ sinh thái:

– Vật chất được truyền theo 1 chiều và có sử dụng lại.

– Năng lượng được truyền theo 1 chiều và không sử dụng lại.

Ví dụ 2: Trong một hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

A. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất

B. Sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường

C. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường

D. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu

Đáp án B:  Trong một hệ sinh thái, năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.

Ví dụ 3: Trong một hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được hấp thụ cuối cùng đều được

A. Chuyển đến bậc dinh dưỡng tiếp theo.

B. Truyền trở lại môi trường.

C. Chuyển cho các sinh vật phân giải.

D. Sử dụng cho các hoạt động sống.

Đáp án B: Trong một hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được hấp thụ cuối cùng đều được truyền trở lại môi trường.

Exit mobile version