Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào

Câu hỏi: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào

A. Công nghiệp
B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp
D. Nông nghiệp

Đáp án D.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp chủ yếu đấu tư nhiều vốn nhất vào nông nghiệp, đặc biệt là các đồn điền cao su.