Site icon Thông tin Tuyển sinh

Trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại có khuynh hướng

Câu hỏi: Trong các phản ứng hóa học nguyên tử kim loại có khuynh hướng

A. Nhường bớt electron

B. nhận thêm electron

C. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể

D. Nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể

Đáp án A.

Kim loại thường có 1,2,3 electron lớp ngoài cùng nên sẽ có khuynh hướng nhường electron.

Exit mobile version