Site icon Thông tin Tuyển sinh

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là

Câu hỏi: Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là

A. Tây Nam và Đông Bắc

B. Tây Bắc và Đông Nam

C. Bắc và Đông Bắc

D. Nam và Tây Nam

Đáp án A.

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là hướng Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9) và hướng Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau).

Exit mobile version