Site icon Thông tin Tuyển sinh

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là

Câu hỏi: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là

A. tim → động mạch → khoang máu → tế bào → tĩnh mạch → tim
B. tim → khoang máu → tế bào → động mạch → tĩnh mạch → tim
C. tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang máu → tế bào → tim
D. tim → động mạch → tế bào → tĩnh mạch → khoang máu → tim

Đáp án A.

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là: tim → động mạch→ khoang máu → tế bào → tĩnh mạch → tim.

Exit mobile version