Site icon Thông tin Tuyển sinh

Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường

Câu hỏi: Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường

A. lỏng, khí, rắn

B. rắn, khí, lỏng

C. rắn, lỏng, khí

D. khí, lỏng, rắn

Đáp án D.

Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần theo thứ tự khí, lỏng và rắn.

Exit mobile version